Kroppedal Museum

Wealth and Prestige

[For english, please see further down]

Ny bog fra Kroppedal Museum fortæller nyt om jernalderen på Sjælland

Ny bogudgivelse fra Kroppedal Museum kaster nyt lys over dengang det var almindelig praksis, at hunden, hesten, grisen eller gåsen fulgte med i graven, når man begravede sine døde. Bogen går nemlig helt tæt på de dyreknogler, arkæologerne har fundet i menneskegrave fra jernalderen på Sjælland, og spørger blandt andet, hvad vi kan lære om den gravlagte ved blot at studere levnet fra dyret.

Kroppedal Museum udgiver nu andet bind i serien ’Wealth and Prestige’. Udgivelsen præsenterer helt nye forskningsresultater af sin art i Danmark.
Hvad fortæller det fx om en afdød person, hvis vedkommende er blevet begravet sammen med en gris? Eller med en gås, en høne eller med sin hund? Det kan den arkæologiske forskning allerede sige en del om. Men kan vi ved også at betragte dyreskelettet og dyrets placering i graven opnå ny viden om den gravlagte?
Ja – det kan vi faktisk, og en af pointerne i ’Wealth and Prestige 2’ er, at der findes en sammenhæng mellem arten af dyr, dyrets alder og køn m.m., og den gravlagtes helbredstilstand, sociale status, køn og alder.

Første undersøgelse af sin art
Det er fund fra den romerske jernalder (dvs. årene umiddelbart efter Kr.f og frem til 375 e.Kr) primært på Sjælland, der danner udgangspunkt for undersøgelsen, og hvor man nu – som noget helt nyt for denne periode i Danmark – sammenholder de zoologiske undersøgelser af dyreskeletterne med både de arkæologiske og antropologiske resultater. Derved får vi helt ny viden om datidens gravritualer og om den rolle dyr spillede, når jernaldermennesket begravede sine døde.
Det er blandt andet systematiske analyser af snitspor på dyreknoglerne, slagteteknikker og dyrets placering i graven i forhold til den gravlagte, der har bragt forskerne bag undersøgelsen nærmere jernaldermennesket, og som de nu offentliggør i ’Wealth and Prestige 2’. De zoologiske undersøgelser dokumenterer også et markant skifte i perioden i forhold til den måde dyrene bliver lagt i gravene på, samt hvilke husdyrarter, der dominerer i gravene. Bogen indeholder desuden en arkæologisk refleksion over de nye zoologiske resultater og en antropologisk gennemgang af de humane skeletter, der er fundet sammen med dyrene, fortrinsvis fra den københavnske Vestegn.

Bag det tværfaglige forskningsprojekt, der er fornemt støttet af bl.a. Augustinus Fonden, står cand. scient. og ph.d i biologi Anne Birgitte Gotfredsen fra Statens Naturhistoriske Museum, museumsinspektør og mag. art i forhistorisk arkæologi Linda Boye fra Kroppedal Museum, dr. phil. Ulla Lund Hansen fra Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, museumsinspektør og ph.d i forhistorisk arkæologi Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland og mag. scient og ph.d i fysisk antropologi Pia Bennike.

’Wealth and Prestige 2’ er udkommet på engelsk i hardback og koster 275 kr. Bogen er illustreret med fotos af Marcus Krag, og kan købes på Kroppedal Museum. Se omtale af bogen i Videnskab.dk her

HER KØBER DU BOGEN:  På Kroppedal Museum. Vi sender også gerne med pakkepost mod gebyr + porto. Kontakt: inge.vest-andersen@kroppedal.dk

Billede: Kvinde begravet med får 

 

FAKTA:

 Wealth and Prestige 2 – Animal Sacrifices and Deposits in Inhumation Graves of the Roman Iron Age in Zealand and Funen, Eastern Denmark’

Anne Birgitte Gotfredsen et alii.

Edited by Linda Boye, Per Ethelberg & Ulla Lund Hansen.

KROPPEDAL, Studier i Astronomi • Nyere Tid • Arkæologi Vol. IV, 2017

I 2009 udkom første bind i serien ’Wealth and Prestige’. I bind 1 præsenterede et udvalg af forskere nye gravpladser fra yngre romersk jernalder fra den Københavnske Vest- og Nordvestegn. Gravpladserne blotlagde billedet af et lagdelt samfund med mange rige grave tilhørende samfundets elite og ændrede billedet af yngre romersk jernalder og periodens magtforhold i Sydskandinavien. Nu udkommer bind 2, som omfatter rige såvel som mere ordinære grave fra ældre og yngre romersk jernalder, hovedsageligt sjællandske fund. ’Wealth and Prestige 2’ er støttet af Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond.

Bogens forfattere er:

Linda Boye, mag.art. i forhistorisk arkæologi, Museumsinspektør på Kroppedal Museum, projektleder for forskningssamarbejdet Wealth and Prestige. Forskningsområder er især gravpladser og bebyggelse i romersk jernalder i Danmark.

Ulla Lund Hansen, docent, dr.phil. hab. emerita ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet. Forskningsområder er især romersk og germansk jernalder (Kr. f. – 800 e. Kr.) i Europa og i Provinsialromersk arkæologi.

Per Ethelberg ph.d. i forhistorisk arkæologi, Museumsinspektør på Museum Sønderjylland. Forskningsområder især bebyggelse (yngre stenalder-middelalder) og gravpladser i romersk og germansk jernalder.

Anne Birgitte Gotfredsen, cand. scient. og ph.d. i biologi, er ekstern lektor på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitetet.  Specialist i dyreknogler fra forhistoriske lokaliteter i Arktis og Skandinavien.

Pia Bennike (†2017), mag. scient. & lic.med. Ph.d. i fysisk antropologi, ekstern lektor ved arkæologisk afd. og tidl. lektor ved Antropologisk Laboratorium.

 

IN ENGLISH:

WEALTH AND PRESTIGE 2

 

NEW PUBLICATION FROM KROPPEDAL MUSEUM PRESENTS FIRST TIME INSIGHT ON ROMAN IRON AGE INHUMATION GRAVES FROM ZEALAND, DENMARK

A new book volume from Kroppedal Museum elucidates a time when it was common practice to let sheep, pigs, geese or even dogs accompany the deceased into their graves. The book thoroughly treats the Iron Age animal bone material excavated from Zealand human graves and offers a completely new interpretation of these grave gifts.

Kroppedal Museum hereby has published the second volume of the series ’Wealth and Prestige’. The publication provides new research results for the period in Denmark. For instance, how can certain animal grave gifts like pigs, geese or dogs be interpreted and provide information on the deceased and the people who buried them? What can the species, the position of the animal in the grave and the treatment of the animal tell about the deceased? The book offers a wealth of new details on the coupling of the particular animal species, its inclusion in the grave and the social status, sex and age of the deceased.

First of its kind
The work conducted, based on Roman Iron Age (i.e., roughly from the birth of Christ to c. 375 AD) material from mainly Zealand, included for the first time in Denmark a coupling between the animal bones and the archaeological and anthropological data. Among others, the systematic analyses on cut marks, butchery practices, age distribution of the animals and the way the animals were placed in the graves have brought us closer to Iron Age people. Thus resulting in entirely new research results on grave rituals and the role animals played when the Iron Age people buried their dead. The zoological investigation also has documented a marked shift during the period in relation to which species were preferred and how the animals were treated and placed in graves.

The Augustinus Foundation benevolently funded the work and publication of the book. Applying an interdisciplinary approach Anne Birgitte Gotfredsen PhD of the Natural History Museum of Denmark carried out the work leading to the major contribution on animal bone while Pia Bennike PhD provided a treatise on human skeletons. The volume was edited by archaeologist Linda Boye, Kroppedal Museum, Dr. Ulla Lund Hansen, Saxo Institute, University of Copenhagen, and Per Ethelberg PhD, Museum of Southern Denmark who also included their archaeological reflections in the volume.

’Wealth and Prestige 2’ Hardback. Price DKK 275 (€ 37). The book is lavishly illustrated among others with photographs by Geert Brovad & Marcus Krag.
How to buy: Available from Kroppedal Museum. For mail order, please contact: inge.vest-andersen@kroppedal.dk for further details.

Details:

 ’Wealth and Prestige 2 – Animal Sacrifices and Deposits in Inhumation Graves of the Roman Iron Age in Zealand and Funen, Eastern Denmark’

Anne Birgitte Gotfredsen et alii.

Edited by Linda Boye, Per Ethelberg & Ulla Lund Hansen.

KROPPEDAL, Studier i Astronomi • Nyere Tid • Arkæologi Vol. IV, 2017

In 2009 the first volume of the series ’Wealth and Prestige’ appeared with a selection of scientific contributions on newly excavated burial sites from the Late Roman Iron Age and the area west and northwest of Copenhagen. The site exposed hierarchical society with many rich graves belonging to the elite of the society changing the view on Late Roman Iron Age power balance in Southern Scandinavia. Volume 2 presents rich as well as more ordinary graves from Early and Late Roman Iron age, mainly based on Zealand finds. ’Wealth and Prestige 2’ was funded by the Augustinus Foundation, The Heritage Agency of Denmark and Queen Margrethe II’s Archeological Foundation.

 

The authors and editors are:

Linda Boye, mag.art. Prehistoric archaeology, Curator at Kroppedal Museum, head of the research project Wealth and Prestige. Research fields focused on burial sites and settlements within Roman Iron Age in Denmark.

Anne Birgitte Gotfredsen PhD, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Denmark. Zoologist specialized in animal bones from Artic and Scandinavian prehistoric sites.

Pia Bennike (†2017), PhD, physical anthropologist, formerly Saxo-Institute, University of Copenhagen and Anthropological Laboratory, University of Copenhagen.

Ulla Lund Hansen, docent, dr.phil. hab. emerita at Saxo-Institute, University of CopenhagenResearch fields focused on Roman and Germanic Iron Age (roughly from the birth of Christ – 800 AD) Europe and in Provincial Roman archaeology.

Per Ethelberg PhD Prehistoric archaeology, Curator at Museum Sønderjylland. Research fields focus especially on settlements (Neolithics to Medieval time) and burial sites from Roman and Germanic Iron Age.