Kroppedal Museum

Arkæologi som værdiskaber

Markedsføring

Den viden, som arkæologiske udgravninger skaber, kan anvendes positivt af bygherre i forbindelse med at markedsføre sin organisation, et kommende anlægsarbejde samt det område, som dette arbejde skal udføres i.

De arkæologiske fund som påtræffes enten som løsfund, metaldetektorfund eller ved arkæologiske undersøgelser er med til at belyse områdets historie. Fundene er med til at fortælle historien om vores fælles fortid, herunder blandt andet historien om, hvilke områder, der blev benyttet og beboet hvornår.

Denne form for markedsføring kan udføres via pressemeddelelser. Da pressen ofte er interesserede i at skrive om nye arkæologiske fund, kan bygherre med fordel benytte dette til at skabe opmærksomhed om netop sin organisation og byggeprojektet. Alternativt kan markedsføringen foregå via bygherres hjemmeside, nyhedsbrev eller eksempelvis salgsbrochurer, hvis der er tale om byggemodning. Et åbent hus arrangement på udgravningen kan ligeledes fange pressens opmærksomhed, samt i en salgssituation, potentielle købere.

I samarbejde med museet kan bygherre dermed signalere et aktivt engagement i kulturarven, hvor museet kan være behjælpelig med de faglige oplysninger og illustrationer, som ønskes videreformidlet.

Ydermere kan bygherre anvende arkæologien som værdiskaber internt i sin organisation for eksempel i form af et medarbejderarrangement, hvor bygherre i samarbejde med museet arrangerer et foredrag om det arkæologiske projekt eller et besøg på den givne udgravning.

Nyttige eksempler

Der findes mange eksempler, hvor et samarbejde mellem det lokale museum og bygherre har udmøntet sig i, at arkæologien blev brugt som værdiskaber.

Fra Kroppedal Museums ansvarsområde kan nævnes museets udgravning i vinteren 2011-2012 af en bebyggelse fra jernalderen forud for anlæggelsen af en støjvold langs Motorring 4. I den forbindelse bad bygherre (Ballerup Kommune) museet om informationsmateriale om de arkæologiske fund, der kunne anvendes på en informationstavle. Denne tavle skal opsættes i området med den nye støjvold, så bygherre kan vise, hvilke spor fra fortiden der blev gjort forud for deres anlægsarbejde.

Et andet eksempel er Vejdirektoratets ønske om formidling af de arkæologiske resultater, der er fremkommet forud for både anlæggelsen af Frederikssundmotorvejens etape 1 og de igangværende arkæologiske forundersøgelser forud etape 2. I forhold til etape 1 indgik museet et samarbejde med bygherre om en mindre udstilling med fund og plancher på Herstedhøje Naturcenter. Endvidere deltog arkæologer fra museet i december 2011 i den officielle indvielse af denne del af motorvejen, hvor vi efter aftale med Vejdirektoratet havde en lille stand til formidling af de arkæologiske fortællinger koblet til dette projekt.

Læs mere

Yderligere information om, hvordan arkæologi og kulturarv kan bruges som værdiskaber, kan findes på hjemmesiden: kulturarvsomvaerdi.dk

Endvidere kan folderen Brug arkæologi – skab merværdi! hentes her