Kroppedal Museum

Hus og bolig

Projekttitel: Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder på den sjællandske øgruppe
Projektansvarlig: Lotte Reedtz Sparrevohn
Status: I gang
Projektperiode: 2010 –
Samarbejdspartnere: Poul Otto Nielsen, Nationalmuseet, Per Ole Rindel, Københavns Universitet, Mette Madsen, Køge Museum, Hugo Hvid Sørensen, Sydvestsjællands Museum, Ole Thirup Kastholm, Roskilde Museum

Intro

Projektets formål er, at få samlet og formidlet de væsentligste nye resultater og perspektiver på feltet i en regional oversigt, der fremover kan indgå i et fælles grundlag for den arkæologiske forskning på universiteter og museer samt den arkæologiske udgravnings- og forskningsstrategi på museerne.

Kort præsentation

De toskibede huse fra neolitikum og tidlig bronzealder mangler en overordnet bearbejdelse med henblik på at udarbejde en typologi og datering. Husene placeres typologisk, meget forenklet sagt, med de mindre huse i tidligneolitikum og i begyndelsen af mellemneolitikum, og de større huse placeres i senneolitikum og tidlig bronzealder.

Det komparative materiale begrænser sig til gennembearbejdede og publicerede pladser fra Jylland, på Bornholm og i Skåne (især Bygholm Nørremark, Hemmed Plantage og Kirke, Limensgård og Fosie-udgravningerne i Skåne). Senest har nogle bidrag behandlet toskibede huse/bopladser fra en afgrænset periode eller indenfor et begrænset geografisk område (fx Sarauw, 2006: Bejsebakken. Late Neolithic Houses and Settlement Structure. Nordiske Fortidsminder Serie C. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab eller Nielsen, 2009: Den tidligneolitiske bosættelse på Bornholm. I: Schülke, 2009. Plads og rum i tragtbægerkulturen. Nordiske Fortidsminder Serie C. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab).

Det er vanskeligt at afgøre, om forskelle i husenes grundplan er betinget af en kronologisk eller funktionsmæssig forskel, eller om forskellene afspejler forskelle i byggestil fra egn til egn.

Der er et stort forskningsmæssigt potentiale i en typologisk inddeling og datering af hustypen. Hvis de sociale forandringer tænkes udtrykt i ændret byggeskik, størrelse og indretning af husene, vil en nøjere typologisk inddeling kunne belyse forandringer i de neolitiske samfund med henblik på bopladsmønstre og bosættelsesstrukturer og i et større perspektiv udviklingen af oldtidens landbrugssamfund.