Kroppedal Museum

Jørlunde

Projekttitel: Jørlunde – et Kultcenter i jernalder og vikingetid? – en sjællandsk regionalundersøgelse med nationale perspektiver
Ansvarlig: Linda Boye
Status: I gang. I 2012 foretages en undersøgelse af Lærkefryd med støtte fra Kulturstyrelsens pulje til undersøgelse af dyrkningstruede lokaliteter.
Periode: 2011-2015
Samarbejdspartnere: Palle Ø. Sørensen og Jens Ulriksen, Roskilde Museum, Ulla Lund Hansen, Københavns Universitet, Per Ole Rindel, Københavns Universitet og Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Derudover vil der være projektansvarlige og studerende tilknyttet mange af delprojekterne.
Finansiering:
Resultat: Projektets deltagere forpligter sig til at afholde faglige møder for en bredere kreds f.eks. som et seminar. Projektets resultater vil (efter aftale med Poul Otto Nielsen, Nationalmuseet) blive publiceret i serien Nordiske Fortidsminder. Publikationssproget er engelsk.

Intro

Med udgangspunkt i det rige og varierede materiale fra Ganløse og Jørlunde ønskes at give et samlet billede af områdets særlige funktioner og interaktion med det øvrige Sjælland inden for den udstukne kronologiske ramme, 500f. Kr. – 1400 e. Kr. Projektets resultater perspektiveres med andre nye vigtige forskningsresultater inden for jernalder og vikingetid på nationalt niveau.

Kort præsentation

En central problemstillinger som Jørlunde-projektet vil søge at belyse, er spørgsmålet om den causale nexus mellem rigdomscenter og religiøst center. På baggrund af det empiriske materiale fra Skandinavien er der grund til at formode at der er en tæt forbindelse mellem den religiøse og den sekulære magt, idet vi ofte finder en kontekstuel sammensmeltning af symbolerne fra de to sfærer. Der er imidlertid to modsatrettede teorier omkring rækkefølgen af disse funktioner:

  • Den religiøse lokalitet er den primære funktion, som gradvist udvikler sig til et egentligt religiøst center, hvortil der sekundært tilknyttes sekulære magt og rigdomsfunktioner.
  • I forbindelse med et sekulært magt og rigdomscenter udvikles områdets helligsted sekundært til et religiøst center af overregional betydning.

På Sjælland har der ind til videre manglet et center af samme karakter som Gudme på Fyn, Sorte Muld på Bornholm og Uppåkra i Skåne. Det manglende sjællandske center sættes yderligere i perspektiv, når der her findes en stor koncentration af meget rige grave fra romersk jernalder, der netop er den periode hvor de tre store centre opstår. På Sjælland kendes kun den lidt yngre plads ved Tissø, der også ser ud til at have en kultisk funktion.

Nær områdets kultiske center ved Lærkefryd kendes to lokaliteter med dokumenteret produktion (Hørup og Søtoftegård). Herudover ligger Rappendam Mose med de mange kultiske deponeringer samt skeletdele fra mennesker og dyr.

Problemstillingernes karakter har betydet, at Roskilde og Kroppedal museer har inddraget en kreds af forskere i projektets gennemførelse. Projektets resultater perspektiveres med nye vigtige forskningsresultater på nationalt niveau.