Kroppedal Museum

Info til bygherre

Når en kommune udsteder en byggetilladelse, skal kommunen underrette det lokale museum herom. Bygherre kan ligeledes med fordel som en del af sin planlægning bede museet om en udtalelse vedrørende risikoen for at støde på fortidsminder på det areal, hvorpå der skal udføres jordarbejder.

På baggrund af henvendelser fra kommuner og bygherrer foretager museet en arkivalsk kontrol på baggrund af viden om eksisterende arkæologiske fund, det berørte områdes topografi, diverse kortmateriale og stednavne. Ud fra dette foretager museet en vurdering af risikoen for at påtræffe jordfaste fortidsminder (eksempelvis bopladser, gravpladser, depotfund) på det givne areal.

Hvis museet vurderer, at der er risiko for tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder, tilråder museet enten, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid før det pågældende anlægsarbejde påbegyndes, eller at museet stiller med en arkæolog til overvågning af det pågældende anlægsarbejde. I en sådan situation vil museet henvende sig skriftligt til kommunen, som så videresender dette til bygherre eller direkte til bygherre.

Man skelner imellem større og mindre forundersøgelser ud fra om arealet af det berørte område er større eller mindre end 5.000 m2. Museumsloven foreskriver, at udgifterne til en større forundersøgelse afholdes af bygherre, mens udgifterne til en eventuel mindre forundersøgelse afholdes af det kulturhistoriske museum (jf. § 26). Dog vil en forundersøgelse i en middelalderlig bykerne oftest blive betragtet som en større forundersøgelse uanset omfanget af anlægsområdet.

Det er bygherres egen beslutning, hvorvidt den anbefalede prøvegravning ønskes foretaget. Hvis bygherre ikke ønsker at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og der efterfølgende konstateres vigtige kulturhistoriske levn, skal arbejdet standses straks og det lokale museum kontaktes. En efterfølgende arkæologisk undersøgelse foretages for bygherres regning, med de forsinkelser det måtte medføre for det igangværende anlægsarbejde (jf. Museumslovens § 27).

Hvis der ved den arkæologiske forundersøgelse eller overvågning påtræffes væsentlige jordfaste fortidsminder, kan der blive tale om en egentlig arkæologisk udgravning