Kroppedal Museum

Museumsloven

Kort over vores ansvarsområder

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har det overordnede ansvar for alle fortidsminder i Danmark. Arbejdet med forvaltningen af de forskellige kapitler i museumsloven, der vedrører fortidsminderne, er dog uddelegeret til en række museer. Disse museer administrerer i samarbejde med Kulturstyrelsen fortidsminderne i Danmark indenfor forskellige geografiske områder, der følger de nye kommunegrænser.

Kroppedal Museum varetager følgende områder i hovedstadsområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Dragør, Tårnby, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner. Ligeledes rådgiver Kroppedal kommuner og statslige organer, som for eksempel Vejdirektoratet, i forbindelse med udvikling af det fysiske planmateriale.

Ifølge Museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001) skal museet rådgive private og offentlige bygherrer forud for anlægsarbejder, hvor arkæologiske levn er truet ved arbejdet. Det sker for at sikre, at uvurderlige fortidsminder ikke går tabt for kommende generationer.

Med Museumsloven fra 2002 er der sket væsentlige forbedringer for sikringen af jordfaste fortidsminder (eksempelvis bopladser, gravpladser, depotfund) i Danmark. Loven sikrer, at museer med et arkæologisk ansvarsområde bliver inddraget i planlægningen så tidligt som muligt, når det drejer sig om kommende jord- og anlægsarbejder, der kan medføre en risiko for at ødelægge jordfaste fortidsminder

Herved kan planlæggere så tidligt som muligt i processen tage hensyn til fortidsminderne. Det indebærer enten at nødvendige arkæologiske undersøgelser kan foretages i god tid, før et egentlig anlægsarbejde påbegyndes, eller at en bygherre kan vælge at ændre et projekt eller måske helt at flytte det til et andet område, således at fortidsmindet ikke berøres.

Museumsloven giver ligeledes enhver, der ønsker at udføre et jord- eller anlægsarbejde mulighed for direkte at spørge det lokale arkæologiske museum, om der findes fortidsminder på et areal, vedkommende planlægger at benytte. Museet har en svarfrist på 4-6 uger.

I Museumslovens § 27, stk. 2 står, at hvis man støder på fortidsminder under et jord- eller anlægsarbejde skal arbejdet straks standses og en arkæologisk undersøgelse foretages for bygherres regning med de forsinkelser, det må medføre i det igangværende anlægsarbejde. Alene af den grund er en inddragelse af museet på et tidligt tidspunkt i planlægningen af et anlægsarbejde af stor betydning.

Finansiering 
Lovens mest markante ændring i forhold til tidligere er dog finansieringen. Tidligere skulle alle offentlige bygherrer betale udgifterne til de arkæologiske udgravninger, der var nødvendige i forbindelse med egne anlægsprojekter, mens staten betalte for udgravninger nødvendiggjort af private bygherrers aktiviteter. Ifølge den nuværende lov er det BYGHERRE, hvad enten denne er offentlig eller privat, der skal betale for en udgravning. Der er visse undtagelser, som almindelig dyrkning og almindelig skovbrug, og der kan opnås tilskud til en udgravning fra Kulturstyrelsen, hvis udgifterne til den arkæologiske undersøgelse bliver uforholdsmæssig stor i forhold til anlægsudgifterne. Tildeling af tilskud forudsætter dog normalt, at museet har været inddraget i sagen.

Der skal altid indgås en frivillig aftale mellem bygherre og museet omkring de arkæologiske undersøgelser, og et udgravningsbudget skal godkendes både af Kulturstyrelsen og bygherre.

Kulturarvsarealer
I nogle områder i Danmark ligger fortidsminderne så tæt, eller har en så stor regional, national eller international betydning, at områderne er udpeget som kulturarvsareal. Skal man udføre større anlægsarbejder eller lignende inden for disse områder, må man påregne endog betydelige udgifter til arkæologiske udgravninger.

Læs mere
Du kan se hele Museumsloven her.

En markering på kort af de udpegede kulturarvsarealer kan ses på Fund og fortidsminder