Kroppedal Museum

Gentofte Kommune

Fra 2006-2008 foretog Kroppedal Museum undersøgelser ved Jægersborg Kaserne.  Der blev dokumenteret spor efter det tidligere Jægersborg Slot (bygget 1609-20 og nedrevet 1761), en staldbygning opført 1785 og barakbygninger opført i 1909. Der blev også registreret et underjordisk kanalforløb, som stadig eksisterer og spor efter slottets voldgrav. I 2007 blev slottet og kanalerne fredet.

Området historisk set

Området ved det nuværende Jægersborg Kaserne har været bebygget siden middelalderen under navnet Jepstorp eller Jakopstorp. Bebyggelsen er identisk med det senere Ibstrup, der på Frederik II’s tid (1559-1588) var en stor gård, der blev anvendt til jagt. I 1609 påbegyndte Christian IV opførelsen af Ibstrup Slot (fra 1671 benævnt Jægersborg Slot), der stod færdig omkring 1620, muligvis under ledelse af David Nyborg. Slottet havde trappetårn med spir på vestsiden og tre udbygninger med karnapper på østsiden. Til slottet hørte også en voldgrav. I 1662-65 sløjfedes voldene af oberst Henrik Rüse, der forpagtede slottet, men gravene bibeholdtes.

I 1731 blev slottet ombygget, bandt andet på grund af hærværk under svenskerkrigene 1658-60, hvilket kan ses på skitser udført af hofbygmester Lauritz de Thurah. I grundplan var slottet ifølge disse optegnelser omkring 75 al langt (ca. 47 m) og ca. 18 al bredt (ca. 11 m). Slottet blev nedrevet i 1761, da det var stærkt forfaldent, dels på grund af et dårligt fundament, dels på grund af manglende vedligeholdelse da det ikke anvendtes så ofte efter opførelsen af Fredensborg Slot.

Jagtlængerne, der lå vest for slottet blev fornyet i 1732 af Lauritz de Thurah og står bevaret i dag. De Thurahs jagtbygninger blev fredet allerede i 1918 og i august 2006 udvidedes fredningen. Den nye fredningsbestemmelse omfatter belægningerne foran jagtbygningernes øst-, nord- og sydsider, alléen mod øst, portlågerne mod vest samt den centrale plads med alléer og belægninger mellem jagtbygningerne.

Omtrent på slottets tidligere placering opførtes i 1785 en 126,5 al lang (ca. 79 m) staldbygning af hofbygmester Zuber. Staldbygningen fik i 1801 to grundmurede sidelænger mod øst, 42 al lang (ca. 26 m), en fægtesal i nord og en mandskabsbygning i syd. Den nordlige sidelænge blev yderligere forlænget med et stort ridehus og den gamle stald blev revet ned.

I 1909 byggedes 7 mandskabsbarakker helt mod øst. I begyndelsen af 1960’erne blev barakkerne, sidelængerne og ridehuset revet ned til fordel for de eksisterende undervisnings- og indkvarteringsbygninger til Forsvarets Lægekorps.

Flaskekapsler

Kridtpiper og flaskekapsler

I forbindelse med prøveundersøgelsen i 2006 blev der blandt andet fundet et stykke af en kridtpibe. Fundene omfatter også lidt glaseret keramik, fragmenter fra en skål eller kande og lidt farvet glas. Det er fund, der kan stamme helt tilbage fra slottets brugstid.

Blandt de mere kuriøse fund kan nævnes mere end 30 flaskekapsler, der blev fundet i et hulrum ved en stor sten. De fleste af kapslerne var gulfarvede og uden mærker eller navn. Tre kunne derimod genkendes. Det drejer sig om to kapsler fra Tuborg Majami og en kapsel fra en Valash. Valash Appelsinvand var populær i 1950’erne og 1960’erne, og Majami blev tappet i perioden mellem 1954 til 1975. Det er muligt, at kapslerne stammer fra den periode, hvor de moderne kasernebygninger blev opført.