Arkæologi

Tidligere tiders materielle kultur

Arkæologi er studiet af tidligere tiders materielle kultur. En stor del af denne materielle kultur er i dag skjult under mulden og det er det enkelte arkæologiske museums rolle at sikre denne kulturarv gennem udgravning og bevaring.

Kroppedal Museum har det arkæologiske ansvar i 15 kommuner. I disse kommuner varetager museet, på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen, Museumslovens kapitel 8. Link til Museumsloven

Lovpligtigt arbejde

Kommuner og øvrige planmyndigheder skal tilsende planmateriale og tilladelser til Kroppedal Museum, der derefter foretager en arkivalsk kontrol. Her vurderes risikoen for tilstedeværelsen af fortidsminder og dermed sikres det, at der allerede i planlægningsfasen tages hensyn til eventuelle arkæologiske interesser i et område.
Entreprenører og øvrige bygherrer kan også rette henvendelse direkte til Kroppedal og bede museet om at foretage en arkivalsk kontrol af et område, hvor det vurderes, hvorvidt der er en risiko for tilstedeværelsen af fortidsminder.

Kroppedal har det arkæologiske ansvar i følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

I nogle situationer vil museet, på baggrund af en arkivalsk kontrol, vurdere, at der er en risiko for tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder på et areal. I de tilfælde vil museet anbefale, at anlægsarbejdet følges af en arkæolog eller at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, der kan afdække omfanget af fortidsminderne. Konstateres der væsentlige fortidsminder ved forundersøgelsen, kan bygherre herfra vurdere, hvorvidt de ønsker at ændre anlægsprojektet, så fortidsmindet ikke berøres, eller hvorvidt museet skal foretager en egentlig udgravning af fortidsmindet. Det er derfor vigtigt, at Kroppedal Museum inddrages så tidligt som muligt i et kommende anlægsprojekt.

Planmateriale og henvendelser fra bygherre skal sendes til: kulturarv@kroppedal.dk

Se Til Bygherre for mere information samt Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til Bygherre: https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/arkaeologi-paa-land/arkaeologisk-vejledning/introduktion-for-bygherre

Du kan læse mere om det arkæologiske arbejde ved at dykke ned i de kulturhistoriske rapporter fra tidligere udgravninger, som Kroppedal Museum har forestået.

Tilsyn med de fredede fortidsminder

Kroppedal Museum er ét af i alt 10 museer, der har tilsyn med de fredede fortidsminder og beskyttede diger i Danmark på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. De fredede fortidsminder er de synlige levn og kulturspor i landskabet, som er beskyttet af Museumloven kapitel 8a, der skal sikre, at fortidsmindernes tilstand ikke ændres.

Museets tilsynsområde dækker de 28 kommuner i Nordøstsjælland og på Bornholm, hvor der findes cirka 3.500 fredede fortidsminder. Fortidsminderne er blandt andet gravhøje, megalitgrave, middelalderlige voldsteder og ikke mindst Københavns befæstning. De 28 kommuner er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, og Vallensbæk.

Formålet med tilsynet er at tilse og dokumentere fortidsmindernes tilstand samt sikre, at fortidsminderne fremstår uændrede og ubeskadigede. Ønsker man at gøre opmærksom på beskadigede fredede fortidsminder, skal man orientere Slots- og Kulturstyrelsen eller kontakte museumsinspektør Jonas Hasemann Sigurdsson på mail: jonas.sigurdsson@kroppedal.dk eller telefon 61 13 78 47.

Billeder af afdelingens arbejde